topimage

Mae lles anifeiliaid anwes wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Scroll down for more

Amdanom ni

Grŵp sector newydd Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru (CAWGW) sy'n dod ag arbenigedd penodol at ei gilydd, gyda'r nod o wella lles anifeiliaid anwes yng Nghymru. Fe'i ffurfiwyd yn absenoldeb grŵp sector anifeiliaid arbenigol yng Nghymru sy'n canolbwyntio'n benodol ar anifeiliaid anwes. Gobeithir y bydd y ffocws hwn yn galluogi CAWGW i ddylanwadu'n effeithiol ar bolisi ac ymaarfer lles anifeiliaid anwes yng Nghymru ar ystod o faterion.

Christine Chapman

Cadeirydd CAWGW

ChristineChapman

Bu Christine Chapman yn cynrychioli Cwm Cynon yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru o 1999 hyd nes iddi roi'r gorau iddi yn 2016. Roedd yn un o garfan gyntaf Aelodau'r Cynulliad ac mae hi’n dod â chyfoeth o brofiad gyda hi i rôl y Cadeirydd, o wleidyddiaeth rheng flaen a thu hwnt. Yn ystod ei chyfnod mewn gwleidyddiaeth bu'n gwasanaethu ar lefel y Llywodraeth fel Dirprwy Weinidog a chadeiriodd nifer o Bwyllgorau'r Cynulliad.

Yn eiriolwr cryf dros les anifeiliaid, mae ei diddordebau ymgyrchu eraill yn cynnwys hawliau plant, cydraddoldeb ac adfywio cymunedol. Cyn iddi fod yn Aelod Cynulliad gweithiodd mewn addysg a gwasanaethodd fel Cynghorydd Awdurdod Lleol. Mae ganddi ddoethuriaeth o Brifysgol De Cymru. Mae'n Aelod Pwyllgor o Archif Menywod Cymru ac mae'n Hyfforddwr Gyrfa ar ei liwt ei hun.

Mae'n bleser gennyf gael y cyfle i gadeirio Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru. Ni allwn oramcangyfrif rôl anifeiliaid anwes ar les nid yn unig unigolion ond cymdeithas yn gyffredinol. Bydd ein grŵp, sy'n cynnwys tîm ymroddedig o aelodau partner, yn darparu llais ac arbenigedd cryf i sicrhau bod lles anifeiliaid anwes yn cael ei gadw'n gadarn ar yr agenda wleidyddol yma yng Nghymru. Mae sawl her i sicrhau lles anifeiliaid anwes y genedl a bydd ein grŵp yn cyfrannu at ddod o hyd i atebion er budd anifeiliaid anwes a'u perchnogion.

- Christine Chapman

Aelodau

Sefydlwyd Battersea yn 1860 i ofalu am anifeiliaid segur Llundain, gyda’r nôd o beidio byth â gwrthod ci neu gath sydd angen help. Rydym yn aduno cŵn a chathod coll gyda'u perchnogion; pan na allwn wneud hyn, rydym yn gofalu amdanynt nes y gellir dod o hyd i berchnogion newydd. Rydym yn derbyn unrhyw frîd o anifail, ar unrhyw oedran, gan gynnwys cŵn neu gathod sydd â phroblemau meddygol ac ymddygiadol difrifol.

Mae ein tîm arbenigol o hyfforddwyr cŵn a staff milfeddygol yn rhoi’r cyfle gorau posibl i’r anifeiliaid yn ein gofal ddechrau o’r newydd mewn cartref newydd hapus yn y DU, neu hyd yn oed ymhellach i ffwrdd. Nid oes terfyn amser ar ba mor hir y mae anifail yn aros gyda ni nes dod o hyd i'r perchnogion newydd perffaith. Rydym hefyd yn rhedeg Academi Battersea - canolfan ragoriaeth ryngwladol mewn lles anifeiliaid, sy'n addysgu ac yn grymuso canolfannau achub i wneud y gorau i gŵn a chathod gyda'r adnoddau sydd ganddyn nhw. Gyda'n cyfoeth o wybodaeth a phrofiad, rydyn ni'n adeiladu cymuned o arbenigwyr lles anifeiliaid angerddol i drawsnewid bywydau cŵn a chathod.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Elusen lles anifeiliaid yw Blue Cross sy'n ymroddedig i wella safonau lles anifeiliaid yn y DU. Ein nôd yw dod o hyd i gartrefi hapus ar gyfer anifeiliaid anwes segur neu ddiangen, ac rydym yn cadw anifeiliaid anwes yn iach trwy hyrwyddo lles a darparu triniaeth.

Mae ein gwasanaethau craidd yn cynnwys:

Ailgartrefu

Rydym yn dod o hyd i gartrefi ar gyfer cathod, cŵn, anifeiliaid anwes bach a cheffylau di angen ledled y DU ac mae ein gwasanaeth sydd wedi'i deilwra'n ein galluogi i helpu pob anifail anwes i ddod o hyd i'r cartref cywir. Y llynedd fe wnaethom helpu bron i 9,000 o anifeiliaid anwes digartref.

Clinigol

Mae ein pedwar ysbyty anifeiliaid a'n rhwydwaith o glinigau yn trin anifeiliaid anwes sâl ac wedi'u hanafu pan na all eu perchnogion fforddio ffioedd preifat. Y llynedd, fe wnaethom drin mwy na 28,000 o anifeiliaid anwes.

Addysg

Rydym yn hyrwyddo lles anifeiliaid i berchnogion anifeiliaid anwes y dyfodol trwy roi sgyrsiau a chynnig cyngor. Y llynedd cyrhaeddom dros 95,000 o blant a phobl ifanc.

Profedigaeth anwes

Mae ein Gwasanaeth Cymorth Profedigaeth Anifeiliaid Anwes ar gael 365 diwrnod y flwyddyn i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â cholli anifail anwes. Fe wnaeth ein gwirfoddolwyr hyfforddedig ymdrin â dros 8,000 o alwadau cyfrinachol y llynedd.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Cats Protection yw prif elusen lles ffelig y DU. Yn 2017 yng Nghymru ailgartrefodd Cats Protection 2,716 o gathod, ysbaddu 13,000 o gathod a chyflwyno 114 o sgyrsiau addysg gan gyrraedd cynulleidfa o 3,148.

Mae ein rhwydwaith yng Nghymru yn cynnwys chwe changen a redir gan wirfoddolwyr, dwy ganolfan fabwysiadu (Pen-y-bont ar Ogwr a Wrecsam), un canolfan cartrfefu a gwybodaeth (Caerdydd) a saith gwirfoddolwr addysg, yn ogystal â deg siop elusen ar y stryd fawr sydd hefyd yn cynnig cyngor ar ofal cathod.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Mae Dogs Trust, elusen lles cŵn fwyaf y DU wedi bod yn gofalu am gŵn mewn angen am fwy na 125 mlynedd. Wedi'i sefydlu yn 1891 (Cynghrair Cenedlaethol Amddiffyn y Gŵn gynt) rydym bob amser wedi ymgyrchu ar faterion yn ymwneud â lles cŵn; ein nôd yw cyrraedd y diwrnod pan all pob ci fwynhau bywyd hapus, heb fygythiad dinistr diangen - bob amser wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Rydym yn buddsoddi adnoddau sylweddol mewn rhaglenni addysg, allgymorth cymunedol, dosbarthiadau hyfforddi Ysgolion Cŵn ac yn ein cynlluniau gosod microsglodion ac ysbaddu lleol er mwyn hyrwyddo perchnogaeth ci cyfrifol, ledled Cymru. Mae gan y Dogs Trust dîm ymchwil mewnol hefyd i sicrhau bod ein holl bolisïau a swyddi yn seiliedig ar dystiolaeth, ac rydym yn gwneud ein gorau glas i'r holl gŵn sydd yn ein gofal.

Mae gan y Dogs Trust 21 o ganolfannau ailgartrefu ledled y DU ac Iwerddon, gan gynnwys un ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Rydym wedi ailgartrefu dros 600 o gŵn yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig ac mae gennym dros 47,000 o gefnogwyr ledled y wlad.

Mae'r gwaith adeiladu newydd ddechrau ar ein canolfan ailgartrefu newydd sbon yng Nghaerdydd, a fydd yn ein galluogi i gefnogi ac ailgartrefu hyd yn oed mwy o gŵn yng Nghymru.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

PDSA yw'r elusen filfeddygol fwyaf yn y DU. Rydym wedi ymrwymo i wella lles anifeiliaid anwes mewn tair ffordd arbennig - addysgu perchnogion, atal clefydau a chyflawni triniaethau sy’n achub bywyd.

Bob blwyddyn, mae'r timau ymroddedig yn ein 48 o Ysbytai Anifeiliaid Anwes yn darparu 2.7 miliwn o driniaethau milfeddygol, gan helpu dros 470,000 o anifeiliaid anwes hoffus ac yn dod â thawelwch meddwl i dros 300,000 o berchnogion.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Y Kennel Club yw'r sefydliad mwyaf yn y DU sy'n ymroi i iechyd cŵn, lles a hyfforddiant. Ei amcan yw sicrhau bod cŵn yn byw bywydau iach a hapus gyda pherchnogion cyfrifol.

Mae'r Kennel Club yn rhedeg cronfa ddata gofrestru fwyaf y wlad a chronfa ddata Petlog, sef gwasanaeth ailuno mwyaf y DU ar gyfer anifeiliaid wedi'u microsglodynnu. Ochr yn ochr â'r unig gofrestr achrededig o fridwyr cŵn UKAS a arolygwyd i gydymffurfio â safonau iechyd a lles blaenllaw'r cynllun.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Aelodau Cysylltiol

Ein prif amcan yw rhoi diwedd ar ddioddefaint cŵn a chŵn bach bridio a ddefnyddir mewn ffermio cŵn bach a delio â chŵn bach, trwy newidiadau deddfwriaethol, addysg gyhoeddus ac ymwybyddiaeth.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu mentrau sy'n seiliedig ar atebion i ddatrys problemau lles cŵn ehangach a helpu ein ffrindiau gorau i fyw eu bywydau gorau.

Yn ddiweddar fe wnaethom lansio Foster First a gynlluniwyd i helpu cŵn, y rhai sydd wedi eu hachub a’r rhai sy’n caru cŵn.

Byddwn yn parhau i ymgyrchu, addysgu, cefnogi achub a sefydliadau lles anifeiliaid eraill, lobïo a chynnal cyfarfodydd gyda phobl a all newid bywydau cŵn er gwell.

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Mae DBRG (elusen gofrestredig) yn canolbwyntio ar y materion iechyd a lles sy'n gysylltiedig â bridio cŵn o fridwyr 'hobi' ar raddfa fach i fridwyr trwyddedig.

Ein gweledigaeth yw bod bridio cŵn yn y DU yn cael ei gynnal i'r safonau lles uchaf, gan sicrhau iechyd a hapusrwydd y ddau gi bridio a'u hepil. Mae DBRG yn gobeithio cyflawni hyn trwy addysg ac ymwybyddiaeth, newid ymddygiad prynwyr cŵn bach a bridwyr, ac ymgyrchu dros newidiadau mewn Cyfraith Lles Anifeiliaid. Ein pryder penodol yw effaith iechyd a lles clefydau a nodweddion etifeddol (yn aml yn gysylltiedig â brid) a'r niwed a achosir gan ddetholiad ar gyfer cydffurfiadau eithafol (nodweddion ffisegol).

Ewch i’r wefan

Darllen llai

Rydym yn elusen anifeiliaid fach yn Ne Cymru, yn gweithio ac yn ailgartrefu ledled y DU. Mae'r achub yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am ymweld â chartrefi, cludo, maethu, hyrwyddo mabwysiadu, codi arian a llawer o dasgau eraill

Ewch i’r wefan

aboutbottom

Datganiadau Sefyllfa

memberbg

Ymaelodi

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb gweithredol mewn gwella iechyd a lles anifeiliaid anwes yng Nghymru, gallwch wneud cais i fod yn aelod. Mae gennym ddwy lefel aelodaeth wahanol - Llawn neu Gysylltiol. I wybod mwy am fod yn aelod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Cysylltwch â ni

Grwp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru

Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

E: info@cawgw.co.uk
Ff: 029 2009 9066